Festivalforeningen

Her kan du læse referatet fra Fanø Vesterland Festivalforeningens generalforsamling

Referat – Foreningen Fanø Vesterland Festival, generalforsamling 29/4 2023

  1. Valg af dirigent

Bruno Månsson er valgt som dirigent.

  1. Valg af referent

Stine Lindharth Pedersen er valgt som referent.

  1. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år

Foreningens formand, Mia Søiberg, fortæller at festivalen 2022 gik rigtig godt. Tak til de frivillige for indsatsen. Der er afholdt en dejlig frivilligfest for mere end 300 frivillige. 

Den anden ting er at takke en masse andre – vores leverandører og partnere. Derudover tak til vores søsterbestyrelse i ejendomsfonden. Mia og Christian sidder i begge bestyrelser for at sikre forbindelse mellem festivalforeningen og fondsbestyrelsen.

Tak til sekretariatet og deres indsats, hvor de står op hver dag og arbejder med festivalen på Fanø.

Man kan godt tro, at festivalen vokser ud af væggene over natten. Men det kræver hårdt arbejde for at frivillige og gæster er med år efter år, og så vi kan vi glæde os over næste festival, så snart den gamle er slut.

Der sker meget året rundt i Fanø Vesterland, og lige nu er der gang i udvikling i f.eks. gårdens lade, krea der forbereder workshops og lageret til festivalen og meget andet.  

Medlemmet Torben spørger, hvad der sker med Sommerliv lige nu.

Formanden fortæller, at der lige nu ikke sker noget. Der er ikke mulig for at få dispensation i det kommunale system. Vi har forsøgt alle mulige løsninger uden held. Derfor sker der ingen ting lige nu.

Beretning er godkendt.

  1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Økonomiansvarlig og bestyrelsesmedlem Christian Leth gennemgår årsrapporten.

Revisorer Martinsen har gennemgået regnskabet uden bemærkninger.

Festivalen var en stor succes.

Det første regnskabsår giver et underskud, primært fordi vi kører ud over 12 måneders regnskabsår. Underskuddet er omkring 330.000 kroner.

Underskuddet tager vi til os og kigger på, hvordan vi undgår det fremadrettet. Vi har allerede justeret budgettet ind, og vi kigger ind i et regnskabsår, hvor vi forventer et overskud. Festivalen 2023 er udsolgt. Vi ser ind i det kommende år og er fortrøstningsfulde.

Medlemmet Torben spørger ind til, hvad omsætningen på festivalen er.

Christian fortæller, at der i festivalforeningen er billetindtægter. Vi har valgt en struktur ud fra rådgivning af advokat Bruno Månsson, hvor vi har en klar adskillelse mellem festivalen og andre aktiviteter. Vi er sat op mellem forening og fond, som andre festivaler også er. Derfor er billetindtægterne i festivalen og med fonden, hvor salg fra boderne til festivalen ligger, kan foden være med til at understøtte festivalen og på sigt udvikle den.

Medlemmet Vibeke Bang foreslår, om der skal nedsættes et udvalg, der f.eks. søger fonde til gavn for festivalen for at forbedre økonomien.

Beretningen og årsrapporten er godkendt.

  1. Indkomne forslag fra bestyrelse eller foreningens medlemmer

Der er ingen indkomne forslag.

  1. Valg af bestyrelse

Der er en, der skal vælges for ét år, og to der skal vælges for to år.

Der er ingen andre forslag eller kandidater til bestyrelsen.

Lise Thomsen er genvalgt for ét år.

Christian Leth og Mia Søiberg er genvalgt for to år.

Edin Karahusic (Dino) er valgt ind i bestyrelsen på vegne af samarbejdspartnerne.

  1. Valg af revisor

Genvalg af Martinsen.

  1. Eventuelt

Vibeke foreslår, om der er mulighed for at lave en slags bestyrelse af de frivillige, der kan komme med forslag til festivalen, søge fonde mm. De behøver ikke sidde i den officielle bestyrelse men i en ekstern, der arbejder for aktiviteter og andet.

Forslaget tager bestyrelsen med videre til overvejelse.

På billedet øverst ser du fra venstre Christian Leth (bestyrelsesmedlem), Jesper Møller (direktør), Bruno Månsson (festivalens advokat), Lise Thomsen (bestyrelsesmedlem) og Mia Søiberg (bestyrelsesformand).
På billedet mangler Edin Karahusic (Dino), som blev valgt ind i bestyrelsen på vegne af samarbejdspartnerne.